ANBI

Fiscale verplichtingen en voordelen

Perspectief beschikt sinds 1 januari 2008 over de ANBI status zoals verstrekt door de Belastingdienst. Dit houdt in dat Perspectief is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling dat geen winstoogmerk kent. Daarmee kent het ook enkele fiscale voordelen, waaronder de aftrekbaarheid van zowel periodieke- als eenmalige giften.

Per 1 januari 2016 gelden er voor kerkgenootschappen een aantal voorwaarden met betrekking tot publicatie op de website. Via deze pagina willen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Statutaire naam en zetel:

RSIN:

KVK:

Bezoekadres:

Postadres:

E-mail:

Website:

Facebook:

Bankgegevens:

Evangelie Gemeente Perspectief te Amersfoort
(voorheen bekend als: Perspectief Volle Evangelie Gemeente Amersfoort)

812754815

32158060

Disselplein 6
3829 MD Hooglanderveen

Wielandstraat 8
3813 WC Amersfoort

https://www.perspectiefamersfo...


www.perspectiefamersfoort.nl

http://www.facebook.com/vegper...

NL23 INGB 0000 0473 30 of
NL32 SNSB 0958 9130 64
t.n.v. Evangelie Gemeente Perspectief te Amersfoort

Bestuur

Het bestuur van de Evangelie Gemeente Perspectief te Amersfoort bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.  Zij is rechtsgeldig bevoegd om de gemeente te vertegenwoordigen. De dagelijkse leiding van de gemeente is in handen van het leidersteam, dat bestaat uit uit oudsten en bedieningsleiders.

Beleidsplan

Lees hier

Financieel verslag

Lees hier

Begroting

Lees hier

Beloningsbeleid

Het bestuur noch het leidersteam ontvangt een beloning voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden uit hoofde van hun functie. Wel hebben zij recht op een vergoeding voor de door hen gemaakte kosten tijdens de uitoefening van deze functie mits het declaratieprotocol gevolgd wordt. Verder kent Evangelie Gemeente Perspectief geen werknemers, daar alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden uitgevoerd door vrijwilligers (leden van de gemeente).

Verslag van activiteiten in 2021

Ook dit jaar hadden wij te dealen met de Corona pandemie. Dus er waren geen of weinig fysieke diensten en/of kringen.
De zondagse diensten werden wel via livestream uitgezonden. Hiervoor zorgde een enthousiast team van techneuten, waar we heel dankbaar voor zijn.

Enquête en gemeente-avond

Begin 2021 is er een enquête onder de leden gehouden. Vanwege de bijzondere periode waarin we leven en gemeente zijn, wilden we de behoeften en verlangens  van de gemeenteleden peilen. Zaken als: Hoe houden wij elkaar vast en wat is daarvoor nodig?

Op woensdag 19 mei 2021 is er een gemeenteavond geweest. Dit is tevens de Algemene Leden Vergadering. Hierin werd
verantwoording afgelegd en goedkeuring gegeven over de financiën over het jaar 2020. Tevens werd op deze avond de begroting
2021 gepresenteerd en goedgekeurd.

Doopdienst

Op 20 juni is er een doopdienst geweest. Een bijzonder moment waarop deze keer 3 mensen getuigen van hun besluit om Jezus te
gaan volgen.

LHBT

Er is een speciale commissie samengesteld om zich te buigen over het LHBT vraagstuk. Deze commissie is gevraagd om met een
aanbeveling te komen. Inmiddels zijn de uitkomsten met de gemeente gedeeld en waar dit gewenst was, is er individueel toelichting
gegeven. 

Kringen

In de kringen zijn we gezamenlijk een half jaar bezig geweest met het thema “het koninkrijk van God”.

Website en interne communicatie

De website en de manier van communiceren was hard aan verbetering toe. Na onderzoek van wat er alzo op de markt werd aan geboden is er besloten om als gemeente in zee te gaan met het platvorm van Kerk-Spot. Een groep van enthousiaste gemeenteleden is aan de slag gegaan met de content van de site. De planning is om in januari 2022 “live” te gaan.

Uitwerking beleidsplan

Door onze activiteiten geven we invulling aan punten uit ons beleidsplan:
- Kaders: De LHBT werkgroep komt hieruit voort. We willen veiligheid bieden door kaders voor ‘moeilijke onderwerpen’ te stellen. Het plan
   is om in de komende jaren steeds werkgroepen zich te laten buigen over diverse vraagstukken.
- Geestelijk groeien: Het gezamenlijke kringprogramma is hiervoor opgezet. We willen meer op Jezus lijken en de leiding van de Heilige Geest beter leren volgen.
- Communicatie: Gemeenteleden moeten zij weten wat er speelt. De website en bijbehorende app zijn geïntroduceerd om via kortere lijnen te kunnen communiceren. Ook buitenstaanders willen we laten zien wie we zijn en waar we voor staan.

Evangelie Gemeente Perspectief, Amersfoort 1 juni 2022