ANBI

Fiscale verplichtingen en voordelen

Perspectief beschikt sinds 1 januari 2008 over de ANBI status zoals verstrekt door de Belastingdienst. Dit houdt in dat Perspectief is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling dat geen winstoogmerk kent. Daarmee kent het ook enkele fiscale voordelen, waaronder de aftrekbaarheid van zowel periodieke- als eenmalige giften.

Per 1 januari 2016 gelden er voor kerkgenootschappen een aantal voorwaarden met betrekking tot publicatie op de website. Via deze pagina willen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Statutaire naam en zetel:


RSIN:

KVK:

Bezoekadres:


Postadres:


Bankgegevens:

Evangelie Gemeente Perspectief te Amersfoort
(voorheen bekend als: Perspectief Volle Evangelie Gemeente Amersfoort)

812754815

32158060

Disselplein 6
3829 MD Hooglanderveen

Wielandstraat 8
3813 WC Amersfoort

NL23 INGB 0000 0473 30 of
NL32 SNSB 0958 9130 64
t.n.v. Evangelie Gemeente Perspectief te Amersfoort

Bestuur

Het bestuur van de Evangelie Gemeente Perspectief te Amersfoort bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.  Zij is rechtsgeldig bevoegd om de gemeente te vertegenwoordigen. De dagelijkse leiding van de gemeente is in handen van het leidersteam, dat bestaat uit uit oudsten en bedieningsleiders.

Beleidsplan

Lees hier

Financieel verslag & verslag van activiteiten

Lees hier

Begroting

Lees hier

Beloningsbeleid

Het bestuur noch het leidersteam ontvangt een beloning voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden uit hoofde van hun functie. Wel hebben zij recht op een vergoeding voor de door hen gemaakte kosten tijdens de uitoefening van deze functie mits het declaratieprotocol gevolgd wordt. Verder kent Evangelie Gemeente Perspectief geen werknemers, daar alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden uitgevoerd door vrijwilligers (leden van de gemeente).

Evangelie Gemeente Perspectief, Amersfoort 1 juni 2022